Bevers
4-6/7 jaar

Welpen
6/7-10 jaar

Waterscouts
10-13 jaar

Wilde Vaart
Woeste Vaart

13-18 jaar

Loodsen
18-23 jaar

HB Plus
18+ jaar

Bevers
4-6/7 jaar

Wilde Vaart
Woeste Vaart

13-18 jaar

Welpen
6/7-10 jaar

Loodsen
18-23 jaar

Waterscouts
10-13 jaar

HB Plus
18+ jaar

Aannamebeleid en zwarte lijst

 

Wat is de ‘zwarte lijst’?

Scouting Hubertus-Brandaan is aangesloten bij Scouting Nederland, die de zogenoemde ‘zwarte lijst’ hanteert. Dat is een registratie van namen van personen die geen lid (meer) mogen blijven of worden van Scouting Nederland. De namen zijn op deze lijst gezet om te voorkomen dat deze personen de (leden van) de vereniging schade berokkenen. Deze lijst wordt in de volksmond wel ‘zwarte lijst’ genoemd, maar officieel heet het ‘registratiesysteem’.

Wie komt in het registratiesysteem te staan?

Er moet wel een gerechtvaardigd belang zijn voor onze vereniging om iemand in het registratiesysteem te zetten. Scouting Nederland heeft een aantal criteria (doelomschrijvingen) laten vastleggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Iemand kan in deze lijst worden gezet als bekend is dat hij of zij zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige overtreding van de statuten en/of het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging, een zedendelict of vermogensdelict heeft begaan of zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling. Het bewaren van geregistreerde persoonsgegevens valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op de naleving van de AVG wordt toegezien door het AP.

Scouting Nederland heeft voldaan aan de vereisten om een dergelijke registratielijst op te stellen en te gebruiken. Dit betekent dat het bestaan van een registratielijst binnen onze vereniging gerechtvaardigd is. Scouting Nederland dient daarmee het belang van de vereniging en haar leden.

Hoe is de procedure om iemand in het registratiesysteem te kunnen zetten?

Voor een procedure is de doelomschrijving belangrijk. Een persoon moet zich dus schuldig hebben gemaakt aan een ernstige overtreding van de statuten en/of het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland, een zedendelict, vermogensdelict of aan mishandeling. Dit moet wel worden ondersteund door informatie in de vorm van een dossier waarin de feiten staan die het rechtvaardigen dat betrokkene in het registratiesysteem kan worden gezet. Het landelijk bestuur zal op basis van het dossier moeten beslissen over het al dan niet registreren van het betreffende lid. De betrokken persoon moet vervolgens gehoord worden en op de hoogte worden gesteld (door het landelijk bestuur) van zijn of haar vermelding in het registratiesysteem. Doorgaans gaat een registratie gepaard met een procedure tot ontzetting of opzegging van onze vereniging maar dat hoeft niet. Voor het vermelden in het registratiesysteem is in principe alleen de doelomschrijving van belang. Daarom kunnen zowel leden als ex-leden in het registratiesysteem worden gezet. In de praktijk zal een geregistreerde die nog lid is uiteraard niet meer mogen functioneren en is hij of zij op non-actief gesteld of uit zijn of haar functie ontheven. Het kan zijn dat dan bijvoorbeeld een strafprocedure afgewacht wordt, voordat meer maatregelen worden genomen.

Ontzetting of opzegging van het lidmaatschap betekent dat hij of zij geen lid meer mag worden van Scouting Nederland. Een opname in het registratiesysteem (registratielijst) is daarom gekoppeld aan deze procedures.

  • Functieontheffing houdt in dat betrokkene de functie niet meer mag uitoefenen.
  • Op non-actiefstelling is een maatregel waarbij betrokkene gedurende een periode van onderzoek geen functie(s) meer mag uitoefenen.

De procedures met betrekking tot ontzetting, opzegging, op non-actiefstelling en functieontheffing staat vermeld in het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland.

Hoe weet ik of iemand in het registratiesysteem staat?

Als iemand in het registratiesysteem is gezet, is dit in de ledenadministratie alleen in te zien door degenen die daarvoor zijn geautoriseerd, zoals de coördinator juridische zaken op landelijk niveau. Bij inschrijving van een nieuw kaderlid in de ledenadministratie zal de gegevensbeheerder van Scouting Hubertus-Brandaan een melding krijgen dat inschrijven niet mogelijk is en dat contact opgenomen moet worden met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland. Hier kan meegedeeld worden of het niet kunnen inschrijven het gevolg is van plaatsing in het registratiesysteem.

Het is niet geoorloofd om zonder enige aanleiding een overzicht te krijgen van de personen die in het registratiesysteem staan bij Scouting Nederland. Wel mag navraag worden gedaan als getwijfeld wordt over iemand die de groep wil aannemen. Je kunt dan contact opnemen met juridische zaken van het landelijk servicecentrum.

Ook zal bij inschrijvingen voor grote evenementen vaak gecheckt worden of degenen die zich aangemeld hebben, in het registratiesysteem staan.

Hoe zit het met de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het registratiesysteem?

In het Huishoudelijk Reglement staat opgenomen dat voor kaderleden en buitengewone leden de verplichting bestaat om een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. De hoofdregel is dat voordat iemand voor de eerste keer in een functie kan worden benoemd, in elke organisatie een VOG dient te worden overlegd aan het desbetreffende bestuur.

Het bestuur van de groep/organisatie moet zorgen voor het overleggen van de VOG en loopt een eventueel risico aansprakelijk gesteld te worden als zij deze regel niet toepast.

De verantwoordelijkheid rondom het aannemen van nieuwe vrijwilligers gaat verder dan het vragen om een VOG. Deze wordt nl. alleen geweigerd als iemand bekend is bij justitie en de delicten een risico vormen voor de functie waarin iemand benoemd zal worden.

Aannamebeleid

Het aannamebeleid bij Scouting Hubertus-Brandaan bestaat daarom uit een intakegesprek, waarin de motivatie om vrijwilliger te worden besproken wordt, onderschrijving van de gedragscode en bespreking van omgangsregels. We overleggen ook het stafinformatieboekje. Een mogelijkheid is om referenties te raadplegen. Bij twijfel over de aspirant-vrijwilliger, beslist de groepsraad of tot benoeming kan worden overgegaan. De groepsraad volgt in basis een goed onderbouwd advies van het bestuur hierin.